הודעה למעסיקים – שינויים בדיווח לקופות הגמל

הודעה למעסיקים – שינויים בדיווח לקופות הגמל
 הודעה למעסיקים – שינויים בדיווח לקופות הגמל

מעסיק יקר,

 

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (תשלומים לקופת גמל) תשע"ד -2014 ("להלן התקנות תשלומים לקופת גמל"). התקנות קובעות הוראות לעניין אופן הפקדת תשלומים ולעניין הדיווח על הפקדות התשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך.

בהתאם לתקנות תשלומים לקופת גמל, החל מינואר 2016 כל מעביד המעסיק למעלה מ- 50 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד , ובקובץ דיווח אחיד שנקבע ע"י משרד האוצר (החל מינואר 2017 יחולו הוראות התקנות על כלל המעסיקים במשק לרבות מעסיקים עם פחות מ- 10 עובדים).

בנוסף לחובות המעביד, כאמור לעיל, התקנות מחייבות את כלל הגופים המוסדיים להעביר למעביד היזון חוזר ממוכן בשל דיווח על ההפקדות.

דיווח בקובץ דיגיטלי מייעל עבורך את תהליך העברת ההפקדות ומאפשר לך יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהעברת עבור עובדיך.

שים לב , כי החל מינואר 2016, לא יקלטו הגופים המוסדיים דיווח שלא בהתאם לתקנות.

בנוסף, ביום 9 ביוני 2015 פרסם אגף שוק ההון טיוטת חוזר תשלומים לקופת גמל במסגרתה נדרשים הגופים המוסדיים לדווח לאגף שוק ההון במשרד האוצר על מעסיקים אשר הדיווח שלהם על הפקדת תשלומים לקופ"ג אינו כולל פרטים הנדרשים בתקנה 3 או בתקנה 4 לתקנות תשלומים לקופת גמל.

המלצתנו- רישום מעסיק במסלקה הפנסיונית- לינק

 

תשלום ישירות לחברות - לינק

 

חובה להרשם

רישום מעסיקים בחברות:

 

המלצתנו- רישום מעסיק במסלקה הפנסיונית- לינק

תשלום ישירות לחברות - לינק

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים