חוב ריבית בגין תשלום באיחור לחסכון פנסיוני

חוב ריבית בגין תשלום באיחור לחסכון פנסיוני
 חוב ריבית בגין תשלום באיחור  לחסכון פנסיוני

מהו החוב- ריבית אשר מחוייב המעסיק להעביר במידה ולא ביצע העברת כספי הפנסיה  (עובד ומעביד) לקופה בזמן.

הריבית באה על מנת לשמור על העובד, כדי שכספי הפנסיה שלו ישולמו בזמן ויצברו את התשואות  לאורך השנים.

הריבית הינה ריבית יומית אשר נקבעה ע"י המחוקק ונספרת החל מתום הזמן שניתן לבצע את ההפרשה הפנסיונית.

 

 1.שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד

2. חמישה עשר ימים מתום החודש שבעודועל המעביר לשלם את המשכורת לעובד

 

תשלום הריבית הינו תשלום חובה עפ"י החוק ולכן יש להקפיד על העברת תשלומים בזמן, ע"מ להימנע מתוספת זו.

האפשריות המומלצות להעברת תשלומי הפנסיה לעובדים :

  • העברה בנקאית לחשבון הקופה הפנסיונית – ביצוע העברה בנקאית ושליחת אישור ביצוע העברה + דוח פיזור כספים למשרדנו ע"י מייל
  • הוראת קבע (גבייה יזומה ע"י הקופה הפנסיונית)

 

להלן עיקרי התקנה:

תקנה 20 לתקנות מס הכנסה קובעת כי המועד לתשלום ההפקדות לקופה הוא המוקדם מבין - 7 ימים מיום תשלום המשכורת או 15 ימים מתום החודש בעדו משולמת המשכורת:

"קופת גמל תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקנה 19(א), התשלומים יתקבלו במזומנים בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן – מועד התשלום):

תקנה 22 לתקנות מס הכנסה קובעת כי מעסיק המאחר בהעברת הכספים לקופה יהיה חייב לשלמם לקופה בתוספת ריבית בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי (להלן – "ריבית הפיגורים"):

"לא שילם מעביד את תשלומיו הוא כאמור בתקנה 20 או לא העביר את תשלומי העמית-השכיר בזמנם כאמור בתקנה 21, תקבל הקופה על סכומים אלה מאת המעביד ריבית בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן (להלן – ריבית הפיגורים); הסכומים שיעביר המעביד בהתאם לתקנה זו ייזקפו תחילה לחשבון התשלומים שחב בהם המעביד ולבסוף לחשבון הריבית, ואולם ריבית פיגורים תחול גם על חוב ריבית."

 

תּוֹדָה מֶרֹאש

גִינְטֶר סוכנות לביטוח

הָמִקְּצוֹעִיוּת שֶלָנוּ - הָשֶקֶט הָנפְשִי שֶלְך!

חשבונות בנק לביצוע העברות בנקאיות

חשבונות בנק לביצוע העברות בנקאיות

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים