מודל השקעות תלוי גיל

מודל השקעות תלוי גיל
מודל השקעות תלוי גיל
החל מ- 1.1.2016 נציע למצטרפים החדשים אשר יצטרפו לחיסכון הפנסיוני בביטוח, בפנסיה ובגמל, מודל השקעות  מנוהל תלוי גיל. המודל כולל  3 מסלולי השקעה למבוטחים ועמיתים על פי הגילאים: לבני 50 ומטה, לבני 50 עד 60, ו- לבני 60 ומעלה, וכן מסלול נוסף בסיסי למקבלי קצבה.  מדיניות ההשקעה והרכב הנכסים במסלולים תלויי הגיל תקבע על פי החלטתה של וועדת ההשקעות
 
תקנת האוצר:
א. גוף מוסדי ינהל, בכל אחת מקופות הגמל שבניהולו, מספר מסלולי השקעה, אשר בהם ינוהלו כספי עמיתים שלא בחרו במסלול אחר, לפי אחת מן החלופות המפורטות להלן, והכל לעניין נכסי עמיתים שלא משתלמת להם קצבה בשל נכסים כאמור:
1 )שלושת מסלולי ההשקעה הבאים:
    א( מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50;
    ב( מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;
    ג( מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 60.
 
2)מסלולי השקעה שיהיו מיועדים לקבוצה של עמיתים שתאריך לידתם מצוי בטווח של 5 שנים לפחות, אך לא יותר מעשר שנים. התנאים לפתיחת מסלול כאמור ולסגירתו ייקבעו בתקנון קופת הגמל.
 
ב. החל ביום התחילה יצרף גוף מוסדי עמית חדש לאחד ממסלולי ברירת המחדל המתאים לגילו, אלא אם כן ביקש עמית חדש להצטרף למסלול אחר.
 
ג. גוף מוסדי ישייך עמית החוסך במסלול ברירת מחדל אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו לאותו מסלול ברירת מחדל אחר, במועד שייקבע בתקנון הקופה, הסמוך למועד שבו העמית הגיע לגיל שבו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור.
 
ד. גוף מוסדי יודיע לעמית על השיוך האמור בסעיף קטן )ג( לעיל, במסגרת הדיווח השנתי המפורט לעמיתים, העוקב למועד שבו תבוצע ההעברה, בהודעה אשר תכלול את המפורט להלן:
     1 )הסיבה שבשלה בוצע השיוך;
     2 )מדיניות ההשקעה הצפויה לפני השינוי ולאחריו;
     3 )מידע אודות זכותו של כל עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה כפי שיבחר, והכול בכפוף להוראות הדין.
 
ה. בחר גוף מוסדי בחלופה האמורה בסעיף 4(א()2 ,)יקבע מדיניות השקעה זהה, ככל הניתן, לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50,לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60 ולעמיתים שגילם לפחות 60.

ו. עמית שאינו עמית חדש יהיה רשאי להצטרף, אם בחר בכך, למסלול ברירת המחדל המתאים לגילו, לפי העניין, ויחולו בעניינו הוראות סעיף קטן )ג(.
 
 ז. עמית יהיה רשאי להצטרף, אם בחר בכך, למסלול ברירת מחדל שאינו מתאים לגילו, וכן לבחור להישאר במסלול ברירת מחדל שאינו מתאים עוד לגילו, לפי העניין, זולת אם החליט הגוף המוסדי שלא לאפשר לעמיתים להצטרף או להישאר במסלול ברירת מחדל כאמור.
ח. גוף מוסדי יישלח הודעה נפרדת בנוסח המפורט בנספח לחוזר זה לעמיתים במסלולים כלליים בקופות הגמל שאינן קרנות השתלמות שבניהולו לא יאוחר משישה חודשים לאחר יום התחילה.
 
 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים