פנסיה חובה ומרכיב הפיצויים

פנסיה חובה ומרכיב הפיצויים
 פנסיה חובה ומרכיב הפיצויים 
 
תחילת ביצוע ההפרשות
המועד הקובע הינו 1.1.2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים.
 
1. עובד שיתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו (להלן - תקופת המתנה). החל מיום 1.1.2008 ועד ליום 31.12.2008 ובתקופה זו בלבד, תהא תקופת ההמתנה בת 9 חודשים.
 
2. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו בשיעורים הנקובים בטבלת שיעורי ההפרשות שבהמשך סקירה זו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק (ללא תקופת המתנה).
 
3. עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008. כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה ויותר ב-1.1.2009, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2009.   דוגמה - עובד שב-1.2.2008 מועסק 9 חודשים, יהיה זכאי לביצוע הפרשות בגינו החל מיום 1.2.2008 וכך הלאה עד ליום 31.12.2008. עובד שביום 1.2.09 ואילך, מועסק 6 חודשים, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות בגינו, החל מיום 1.2.2009 ואילך.
 
ההסדר הפנסיוני
· הביטוח הפנסיוני יהיה בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקצבה ובלבד שיכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות (באותה קופה או בקופה אחרת).
· העובד יוכל לבחור את קרן הפנסיה המקיפה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מעוניין להיות מבוטח בהודעה בכתב למעסיקו, שתינתן כדלקמן:
* מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני מועד כניסתו לתוקף של צו זה - לכל המאוחר ב-1.2.2008.
* מי שמועסק פחות מ-9 חודשים טרם מועד כניסתו לתוקף של צו זה – 60 יום לפני מועד זכאותו.
* מי שיתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו לתוקף של צו זה - 60 יום מיום תחילת עבודתו.
· אין בקביעת המועד להודעת העובד על בחירתו כדי לדחות את מועד זכאותו.
· אם בפרק הזמן הנ"ל לא הודיע העובד על בחירתו – הוא יבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה (קרן פנסיה שאושרה לאחר 1.1.1995 המעניקה לעמית עפ"י תקנונה זכות לקצבת זיקנה, קצבת שארים וקצבת נכות).
· לעובד שמורה הזכות לבחור או לעבור לקופת גמל אחרת על פי כל דין, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), התשס"ה-2005.
 
בסיס השכר שיש לבטחו ושיעורי ההפרשה
חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר הקובע לפי חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו, כשהתקרה היא השכר הממוצע במשק לפי חוק הביטוח הלאומי כפי שיעודכן מעת לעת (נכון לינואר 2014 – 9,089 ₪).
 
שיעורי ההפרשות החודשיות יהיו כדלקמן:
 
החל מיום
הפרשות המעביד
הפרשות העובד
הפרשות המעביד לפיצויים
סה"כ עובד ומעביד
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
1.1.2014
6%
5.5%
6%
17.5%
 
החל מ 7-2016
 

ההפקדות לפנסיה עלו בהדרגה מידי שנה עד שהגיעו בתאריך 1/1/20014 להפקדות כוללות בשיעור 17.5% בדומה לשיעור ההפקדות שהיה קבוע ומקובל במסגרת מרבית ההסכמים הקיבוציים הענפיים במשק, למעט המגזר הציבורי. בפברואר 2016 נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל ותעמוד, לכל הפחות, על שיעור הפקדות כולל של 18.5% משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות יתבצעו  בשתי פעימות.

השינוי בהפקדות לחיסכון לפנסיה

רכיב המצב כיום יולי 2016 ינואר 2017
הפקדות עובד 5.5% 5.75% 6.0%
הפקדות מעסיק 6.0% 6.25% 6.5%
פיצויים 6.0% 6.0% 6.0%

החל מיום 1.7.16 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.25% משכר העובד;

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל-5.75% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד

החל מיום 1.1.17 – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים יגדל ל- 6.5% משכר העובד;

הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים יגדל ל- 6% משכר העובד;

תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- 6% משכר העובד

תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים
תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי הוראות הצו יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן - חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.
 
אין בכך כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.
 
ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרים הבאים:
· מקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד (אירוע מזכה = מוות, נכות, או פרישה בגיל 60 ויותר).
· אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.
 
השלמת פיצויי פיטורים
1. מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה הנ"ל או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל-8.33% מרכיבי השכר שבגינם מפריש המעביד לקופת גמל, לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, יהיה רשאי להודיע בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים", בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ובתנאים המפורטים בצו, אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט לעיל.
 
2. מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו תשלומים.
 
3. בחר המעסיק בהחלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית לפיצויים או בקופת גמל לקצבה, ככל שהופרשו, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה.
 
4. בחר המעסיק לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים אך לא בחר בהחלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו לו, במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם לעובד הזכאי את יתרת חוב הפיצויים, בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, הן בגין התקופה בה העביר את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור (על חשבון פיצויי פיטורים), והן בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו התשלומים להשלמת פיצויי הפיטורים.
 
5. לא העביר המעסיק תשלומי השלמת פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לעובד את השלמת הפיצויים במועד קרות אירוע המזכה בפיצויי פיטורים.
 
עובד שלא יהיה זכאי לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בקצבה, יהיה זכאי אף הוא לתשלום כאמור בתת נושא זה.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים