קריאה לפעולה- רישום מעסיקים בחברות ביטוח

קריאה לפעולה-  רישום מעסיקים בחברות ביטוח
קריאה לפעולה-  שינויים בהסדרי סליקה ותפעול פנסיוני למעסיקים
 
יש על מעסיקים להרשם לפורטל המעסיקים בחברות!!!
 
בעקבות השינויים על המעסיקים להרשם בחברות על מנת לבצע מעקבים /דוחות ועוד.

בתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נקבע, כי סוכן ביטוח פנסיוני לא ישמש כ"סוכן מתפעל "למעסיק שבעבור עובדיו (כולם או חלקם ) הוא משמש כסוכן פנסיוני.

אלא אם יגבה הסוכן המתפעל מהמעסיק בכל חודש  דמי סליקה, החל מחודש ינואר 2017 .

סוכן מתפעל :  הסוכן יחשב כ"סוכן  מתפעל " אם יבצע ולו אחת מהפעולות שלהלן:

1.      הפקדת כספים בעבור עובדיו של המעסיק לגופים המוסדיים.

2.      העברת מידע לגופים המוסדיים בגין הפקדת הכספים.

3.      טיפול במשוב לבקרה בין הגופים המוסדיים  לבין המעסיק, בגין הפקדת כספים.

4.      פעולות נוספות שיקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ,דו"חות למעסיק

ובהם : הוצאת אישורים רבעוניים ושנתיים, וכן דו"חות יתרות פיצויים.

 

בתקופה האחרונה חלו תמורות מרחיקות לכת בענף חא"ט, הבאות לידי ביטוי ברגולציה מחמירה ומתגברת, שינויים עסקיים בהתקשרות בין מעסיקים סוכנים וגופים מוסדיים, צורך משתנה בשירותים הנדרשים מהגורמים השונים, סוגיות הקשורות בבחירת המוצרים הפנסיוניים, עלויות, מכרזים ואכיפה מוגברת של דיני עבודה על ידי הרשויות.

אנו מבקשים להתמקד ולהדגיש 2 הסדרים תחיקתיים מהשנה האחרונה הקשורים בהגדלת האחריות המוטלת על הסוכנים ומעסיקים כלהלן :

·         תקנות התשלומים

·         חוזר כללים בתפעול מוצר פנסיוני

במסגרת תקנות התשלומים אשר נכנסו לתוקף בתחילת שנת 2016 נקבעו כללים ברורים ומחמירים של אופן העברת המידע וכספים בגין דמי גמולים מהמעסיקים לגופים המוסדיים וזאת בממשק דיגיטלי מלווה בהיזונים חוזרים.

עשרות אלפי מעסיקים כבר פועלים במתכונת זו כולל מעסיקים להם הרבה פחות מ – 100 עובדים למרות שאינם מחויבים עדיין בכך, חשוב לקחת בחשבון כי בשנה הקרובה מרבית המעסיקים במשק כבר יחויבו במתכונת דיווח זו.

מסקנה – כל המעסיקים במשק יעברו פחות או יותר תוך שנה לדיווח דיגטלי במתכונת ממשק מעסיקים.

בנוסף במסגרת חוזר כללים לניהול מוצר פנסיוני נקבע ע"י אגף שוק ההון במשרד האוצר כי ... "סוכן ביטוח פנסיוני (להלן – הסוכן) שמעביד מחויב לשלם לו או לגוף קשור בו דמי סליקה, ידווח מדי חודש לגוף מוסדי באמצעות ממשק דמי סליקה, מהו גובה דמי הסליקה שהמעביד  לשלם לו בשל אותו חודש, בהתאם להוראות חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" ...

משמעות ההנחיה ברורה וקובעת למעשה כי כל סוכן משווק אשר מבצע את פעילות סליקת דמי הגמולים של עובדיו עבור מעסיק מחויב לגבות מאותו מעסיק בגין כל אחד מעובדיו סך אשר לא יפחת מ - 10.5 ₪ או 0.6% מהפרמיה לפי הגבוה, חשוב להדגיש כי אין בכך קשר או זיקה לסליקה עפ"י תקנות התשלומים אלו 2 הסדרים תיקתיים נפרדים, כמו כן מחויב הסוכן בדיווח במתכונת של ממשק אחיד ייעודי שהוגדר לשם כך על תשלומים אלו לגופים המוסדיים.

מסקנה – מעסיק אשר פועל באמצעות סוכן אשר משמש גורם מתפעל נדרש בתשלום בגין שירותים אלו.

 

לאור הוראות החוק החדשות שנכנסו לתוקף במהלך 2016 על המעסיק להיערך ב – 2 היבטים מרכזיים :

1.      להיערך לביצוע סליקה של התשלומים הפנסיוניים באופן דיגיטלי (ממשק מעסיקים).

2.      להחליט האם הוא מעוניין לבצע את כל פעילות התפעול פנסיוני בעצמו או לבחור גורם מתפעל.


לנוחיותכם/ן להלן טבלה המפרטת את החלופות לתפעול פנסיוני אשר עומדות לבחירת המעסיקים !!!

מס"ד

גורם מתפעל

פעולות / תהליכים

מערכת

מה מבצע המעסיק

עלות

1

המעסיק בעצמו

סליקת התשלומים הפנסיונים לרבות :

·         הכנת קבצי סליקה לפי גופים מוסדיים

·         טעינתם למערכות השונות של הגופים המוסדיים

·         ביצוע תשלומים

·         בקרה כי התשלומים נקלטו

·         טיפול במיקרים בהם כספים לא נקלטו

·         קבלת מיידעים על יתרות פיצוייים, אישורי מס, ומידע לעזיבות עבודה

·         החזרי פרמיה

מערכות שונות של המעסיק ושל הגופים המוסדיים

הכל

אין עלות לגורם חיצוני, עיקר העלות היא בגין תשומות עובדים פנימיים

2

מסלקה פנסיונית

מערכת המסלקה הפנסיונית

המעסיק עושה הכל אבל על פלטפורמה אחת מרכזית ולא מול מערכות רבות

כ – 1.5 ₪ לעובדת בגין שירותי סליקה

3

גורם מתפעל

כל גורם והמערכת המרכזית עימה הוא פועל

מעביר קובץ חודשי של קופות שכר של העובדים, מבצע תשלומים ומעביר אסמכתאות לתשלומים אלו

בהתאם למשא ומתן שנסגר עם הגורם המתפעל

4

סוכן פנסיוני

כל סוכן / מנהל הסדר והמערכת עימה הוא פועל

בדומה לעבודה עם גורם מתפעל

10.5 ₪ או 0.6% מהפרמיה המשולמת בגין כל עובד לפי הגבוה

 

לאחר שבחנתי את החלופות השונות כפי שהן מוצגות בטבלה לעיל אני ממליץ לבחור בחלופה של מינוי גורם מתפעל חיצוני, יש מספר גורמים מתפעלים שכאלו חלקם לשכות שכר וחלקם גורמים מתפעלים אחרים.

על פי המצב החדש: החל משנת 2017 לא נשמש כ"סוכן מתפעל"

וזאת על מנת לחסוך מהמעסיק את התשלום שחל עליו על פי התקנות הנ"ל

 

לכל שאלה

 

נשמח לעזור ולענות , יניב גינטר

הסבר מגדל 

 
לינקים לרישום בחברות הביטוח: 

חובה להרשם

רישום מעסיקים בחברות:

לתקנות חדשות בהפרשות הפנסיוניות

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים